Vedtægter

V e d t æ g t e r    f o r

M U S I K B A R E N

 1. NAVN:

1.1 Foreningens navn er Musikbaren

 1. FORMÅL:

2.1    Giv Ungdoms/Amatør/Upcomming bands og solister i lokal området et sted at spille.Arbejde på at afholde den årlig HaveFest’ival,  samt andre events til støtte for HaveFest’ival.

2.2   Efter evne at drive et spillested, med plads til forskellighed, og yde økonomisk støtte til HaveFest’ival og almennyttige arrangementer, fortrinsvis af musikalsk karakter, og derigennem styrke aktiviteter omkring Musikbaren og lokalområdet.

 1. MEDLEMSKREDS:

3.1. Alle enkeltpersoner kan optages som medlem. Kun medhjælpere til HaveFest’ival betragtes som aktive medlemmer – øvrige medlemmer betragtes som støttemedlemmer.

3.2. Optagelse som medlem sker for en fast et-årig periode med fast kontingent. Et medlemskab løber fra 1. Maj til sidste dag i April.

3.3. Medlemmers rettigheder:

 1. Som aktivt medlem har man ret til at stille op til valg af bestyrelsen.
 2. Som medlem har man stemmeret ved generalforsamlingen.
 3. Medlemmer modtager vederlagsfrit relevant information om klubbens virke. Dette vil ske via http://www.musikbaren.dk
 1. KONTINGENT:

4.1. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

 1. BESTYRELSE:

5.1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 2 medlemmer, men gerne 6 medlemmer og 2 suppleanter.

5.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum formand og kasserer.

5.3. Vedtagelse i bestyrelsen kræver almindeligt flertal.

 1. GENERALFORSAMLING:

6.1. Afholdes 1 gang årligt.

6.2. Ordinær generalforsamling annonceres på www.musikbaren.dk med angivelse af dagsorden senest 3 uger før afholdelsen.

Medlemmer modtager skriftlig indkaldelse senest 3 uger før afholdelsen.

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Valg af valgtilforordnede.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

6.3. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år.

6.4. Bestyrelsen eller 1/4 af den samlede medlemsskare kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling dog senest 1 måned før afholdelsen. Hvis ekstraordinær generalforsamling er varslet på ordinær generalforsamling skal varslet være 14 dage. Dagsorden skal være tilgængelig for medlemmerne senest 8 dage før afholdelse.

 1. ØKONOMI:

7.1. Foreningens økonomi administreres af formand og kassereren.

7.2. For foreningens eventuelle gæld hæfter udelukkende foreningens formue.

7.3. Den kapital, der måtte være tilovers efter henlæggelser til næste års events, må kun anvendes til vedtægtsmæssige formål., jfr. § 2.2. i vedtægterne for Musikbaren.

7A. TEGNINGSREGEL:

7A.1. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

 1. OPHØR:

8.1. Foreningens ophør kan alene ske på ekstraordinær generalforsamling med 2/3`s flertal. Det skal af indkaldelsen fremgå, at foreningens opløsning er på dagsordenen.

8.2. Ved foreningens ophør skal foreningens nettoformue overgå til andet/andre kulturelle eller humanitære formål ifølge § 2.

Nettoformuen skal være udbetalt til modtageren senest 2 måneder efter, at foreningens ophør er besluttet på en generalforsamling.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 14 December 2016.

Hans-Henrik J. Larsson